ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Нормативни документи

Прикачени документи

Система за финансово управление и контрол
Правилни за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила за управление цикала на обществени поръчки
Вътрешни правила за работа с медиите
Правила за координация и взаимодействие
Политика за защита на личните данни
Етичен кодекс
Правила за изграждане на система за финансово управление и контрол на ЦСМП Търговище - 24.03.2016г.
Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”
Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
Закон за лечебните заведения
Закон за здравето