ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Структура

С цел своевременно оказване на СМП на територията на областта са разкрити четири филиала: ФСМП-Търговище, ФСМП-Попово, ФСМП-Омуртаг и ФСМП-Антоново, обезпечени със съответните екипи съгласно изискванията, както следва:

А) РКЦ;
Б) Реанимационен екип – ФСМП-Търговище;
В) Лекарски екип – ФСМП-Попово;
Г) Смесен екип – ФСМП-Омуртаг;
Д) Долекарски екип – ФСМП-Търговище, ФСМП-Попово, ФСМП-Омуртаг, ФСМП-Антоново;
Е) Транспортен екип – ФСМП-Търговище;
Ж) Стационарен екип – ФСМП-Попово, ФСМП-Омуртаг, ФСМП-Антоново;

 

 

Директор
Асс
-гл. Счетоводител
-гл.мед.сестра
-ръководител група транспорт
-счетоводител,оперативен(контрольор)
-служител,човешки ресурси
-управител,склад
-касиер,счетоводство
-технически сътрудник,(офис¬)
-механник,радиоелектроник
РКЦ
-лекар(завеждащ РКЦ)-1
-мед.сестра(фелшер,акушерка)-14
-санитар-1
ФСМП-Търговище
-реанимационен екип
лекар-5
мед.сестра,фелшер,акушерка-6
шофьор,линейка-6
-долекарски екип
фелшер-6
шофьор,линейка-6
-транспорт екип
шофьор,линейка(контрольор)-1

ФСМП-ПОПОВО
-стационарен екип
мед.сестра,фелшер,акушерка-6
санитар-1
-лекарски екип
лекар-6
шофьор,линейка-6
-долекарски екип
лекар-6
шофьор,линейка-6
ФСМП-ОМУРТАГ
-стационарен екип
мед,сестра,фелшер,акушерка-6
санитар-1
-долекарски екин(смесен)
лекар-1
фелшер-5
ФСМП-АНТОНОВО
-стационарен екип
мед,сестра,акушерка-6
санитар-1
-долекарски екип
Фелшер-6
шофьор линейка-6